เรื่องที่ประชุมรับนโยบายจากเลขาฯ สพฐ.
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-11-19
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-11-19
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล