เรื่องที่ประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ (ปฏิบัติธรรม))
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-27
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-27
เวลาสิ้นสุด21
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล