เรื่องที่ประชุมรายงานข้อมูลนักเรียนอ่านออกเขียนได้
ห้องประชุมห้องประชุมบุณฑริกา (ข้างกลุ่มบริหารงานบุคคล)
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-27
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-27
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล