เรื่องที่ประชุมประชุมเลขาศูนย์รับนักเรียน
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-26
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-26
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติ(ไม่ได้ตั้ง)
เหตุผลเลื่อนเวลาการประชุมไปเป็นเวลา 13.00-16.00 น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1