เรื่องที่ประชุมประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ห้องประชุมห้องประชุมบุณฑริกา (ข้างกลุ่มบริหารงานบุคคล)
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-25
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-25
เวลาสิ้นสุด12
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล