เรื่องที่ประชุมประชุมคอลคาเตอร์
ห้องประชุมห้องประชุมเกียรติอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-26
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-26
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล