เรื่องที่ประชุมประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามฯ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ห้องประชุมห้องประชุมศรีอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-08-24
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-08-24
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล