Public Relation
 • Jul 12, 2019
 • 703

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Public Relation
 • Jul 12, 2019
 • 610

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

1. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ    - งานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=358   -...

นางวาสนา มุสิกสาร
Public Relation
 • Jul 12, 2019
 • 534

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.  กลุ่มอำนวยการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=359 2. กลุ่มนโยบายและแผน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=158  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://www.ubn1.go.th/post/view?id=333  4. ...

นางวาสนา มุสิกสาร
Public Relation
 • Jul 12, 2019
 • 444

อำนาจหน้าที่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา...

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Public Relation
 • Jun 21, 2019
 • 1,121

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รายละเอียดตามที่แนบ  ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Public Relation
 • Jun 19, 2019
 • 1,137

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี (เครือข่าย 2...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Public Relation
 • Jun 19, 2019
 • 1,125

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี (เครือข่าย 2...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Public Relation
 • Jun 14, 2019
 • 1,513

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Public Relation
 • May 24, 2019
 • 813

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "วารสารวิชาการ  สพฐ. ครั้งที่ 1/2562" ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอและแพร่ผลงานทางวิชาการ  ให้ส่งผลงานทางกวิชาการโดยจัดทำเป็นบทความทางวิชาการ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Public Relation
นางเพชรมณี บุญดาว
Public Relation
 • Mar 18, 2019
 • 941

Develop website for UBN1

Develop new website for UBN1

Mr.Administrator UBN1
Public Relation
 • Feb 9, 2019
 • 1,142

Mr.Administrator UBN1
Public Relation
 • Feb 9, 2019
 • 3,549

UBN1 create new website

new website

Mr.Administrator UBN1