• Sep 17, 2021
 • 43

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง

       วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายปรีชา ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Sep 8, 2021
 • 76

อบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

        วันที่ 7 กันยายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Jun 23, 2021
 • 226

การประชุมปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ พร้อมรับทราบแนวทางการประเมิน และถอดบทเรียน Integrity...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Apr 30, 2021
 • 493

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตตรวจราชการ

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย...

 • Mar 18, 2021
 • 575

การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563

 วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Mar 3, 2021
 • 318

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Feb 3, 2021
 • 852

โรงเรียนบ้านคำไหล

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 28, 2021
 • 968

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 22, 2021
 • 832

โรงเรียนบ้านนาดูน

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Aug 31, 2020
 • 619

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมใจลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ปี 63

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน จัดทำโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

 • Aug 27, 2020
 • 1,247

ข้อมูลสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสนามสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล...

 • Aug 11, 2020
 • 465

บ้านคำไหล

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1