นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ พร้อม นายภัทธศาสน์  มาสกุล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กรรมการ นายวันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ...

โดย
กลุ่มอำนวยการ

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 2. นายอนุพงษ์ สิงห์รา
 3. น.ส.ธมลวรรณ ทิณพัฒน์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 1. นางกฤษณา กฤตาคม
 2. นายสุคนธ์ ตังคโณบล
 3. นางรัตนา แก้วเนตร 
 4. น.ส.จันทร์ฉาย สืบวงศ์
 5. นางทัศนีย์ นามสละ
 6. น.ส.สุธาวัณย์ จันทรจิตร
 7. น.ส.น้ำอ้อย วิจิตร
 8. นางปวีณา ศรีโชค
 9. นางสุมณฑา วงค์มั่น
 10. นายเสงี่ยม พวงสุข
 11. นายณรงศักดิ์ สุตะพรหม
 12. น.ส.นิโลบล โยธา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. นายปรีชา ทาศิริ
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  1. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
  2. นางจินตนา ดอกพุฒ
  3.นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
  4.น.ส.ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์
  5.น.ส.นุจริญ สมชัย
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  1.นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
  2.น.ส.วราพร ดาราศาสตร์
  3.น.ส.อัญชลี ไชยกาล

 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  1.น.ส.สวาสฎิพร แสนคำ
  2.นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์
  3.น.ส.นพวรรณ ชุมพล

 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  1.นางนันท์นภัส ปภินวัช
  2.นางธนพร คำนวน
  3.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย  
  4.น.ส.สุวิจยา มุลทา

 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  1.นายสุเมธ มัดธนู
  2.นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์
  3.น.ส.สุกัญญา รักษาสัตย์

 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
  1.นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
  2.นางชาลินี ศรีสันต์

 8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
  1.นางฉวีวรรณ วะรงค์
  2.น.ส.วัชรากร ตระการไทย
   

 9. งานธุรการ
  1.นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 1. นายไพฑูรย์ ตระการไทย
 2. นางพิศมัย สุขรักษา
 3. นางสาริกา ชายผา
 4. นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม
 5. น.ส.เพ็ญประภา บรรเทา
 6. นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์
 7. นางปริยา งามโรจน์ 
 8. นางศศินิภา อำภาวงศ์
 9. น.ส.สุนิสา ขำพลับ 
 10. นางอรอุมา คำสุข

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แผนดำเนินงานประจำปี 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2564
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน 2564
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รอบรั้วโรงเรียน

ปฏิทินการประชุม

รายการประชุมวันนี้

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

OBEC CHANNEL ระบบ Data Management Center ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ติวฟรี.com ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม Obec Mail

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 สพป.อบ.1

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับการติดต่อ
0864652532 Call Center
045242320 FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1
0864652530 หน้าห้องผอ.สพป.อบ.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1