สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2565

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2565

       วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและหัวหน้ากลุ่มงาน...

โดย
กลุ่มอำนวยการ

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.วิถีใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.วิถีใหม่

    นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาแบบติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย...

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดอบรมผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดอบรมผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี   มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย...

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พัฒนาบุคลากรนำเข้าข้อมูล eMENSCR
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พัฒนาบุคลากรนำเข้าข้อมูล eMENSCR

นายวัลลพ  สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)...

-

COVID 19

 

เอกสารประกาศภาษาไทย

 

 

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ

 

 
 

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. นายปรีชา ทาศิริ
   
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  1. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
  2. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
  3. นางจินตนา ดอกพุฒ
  4. น.ส.ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์
  5. น.ส.นุจริญ สมชัย
   
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  1.นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
  2.น.ส.วราพร ดาราศาสตร์
  3.น.ส.อัญชลี ไชยกาล

 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  1.น.ส.สวาสฎิพร แสนคำ
  2.นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์
  3.น.ส.นพวรรณ ชุมพล

 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  1.นางธนพร คำนวน
  2.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย  
  3.น.ส.สุวิจยา มุลทา

 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  1.นายสุเมธ มัดธนู
  2.นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์

 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
  1.นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
  2.นางชาลินี ศรีสันต์

 8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
  1.นางฉวีวรรณ วะรงค์
  2.น.ส.วัชรากร ตระการไทย

 9. งานธุรการ
  1.น.ส.สุปราณี ขันเงิน
  2.นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แผนดำเนินงานประจำปี 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ /หนังสือราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
เวทีเสวนาการขับเคลื่อนงานเขตเศรษฐกิจพอเพียง
เวทีเสวนาการขับเคลื่อนงานเขตเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชุมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)
ประชุมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่
การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน

ปฏิทินการประชุม

รายการประชุมวันนี้

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

OBEC CHANNEL ระบบ Data Management Center ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ติวฟรี.com ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม Obec Mail

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารเผยแพร่

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาวินัยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยเทคนิคเดขอุม โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

เราจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเขาจะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับการติดต่อ
0864652532 Call Center
045242320 FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1
0864652530 หน้าห้องผอ.สพป.อบ.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1