สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จังหวัดอุบลราชธานี
 • สพป.อบ.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
 • การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 • ภารกิจผู้บริหาร

  ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  : แผนการดำเนินงานและงบประมาณ :    
  o7-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
  o8-แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี    
  o9-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     
  : การปฎิบัติงาน :    
  o10-คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    
  กลุ่มอำนวยการ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มอำนวยการ    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน งานประสานงาน    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณเขตพื้นที่การศึกษา    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจผู้บริหารและสถานศึกษา    
  กลุ่มนโยบายและแผน    
      -  คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน     
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน งานข้อมูลสารสนเทศ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Education Area Management Support System : AMSS++)    
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน การฝากและถอนเงินหลักประกันสัญญาคืนผู้รับจ้าง    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซม “จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร การบันทึกทะเบียน(ฎีกา)การเบิกจ่าย การจัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร    
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
  กลุ่มบริหารงานบุคคล    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล    
    - คู่มือการปฎิบัติงาน การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังจากโปรแกรม Microsoft Excel    
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน งานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางฉวีวรรณ วะรงค์    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางจินตนา ดอกพุฒ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางวัชรากร บุดดาห์    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางสาววราพร ดาราศาสตร์    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางธนพร คำนวน    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางชาลินี ศรีสันต์    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางนันท์นภัส ปภินวัช    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นายเวียงชัย แสงทอง    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางสาวจินต์ณธิป กุลโชติ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางปิยะภรณ์ ปิยะแสงทอง    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางสาวอัญชลี ไชยกาล    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางศิริทัย ธโนปจัย    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นายเจษฎาพร ชนีวงศ์    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางสาวนพวรรณ ชุมพล    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นายเสงี่ยม พวงสุข    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นายทนงศักดิ์ ศรีมันตะ    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางสาวนุจริญ สมชัย    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางสาวสุพัตรา พรมเมือง    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน นางสาวอุไรวรรณ  มูลมี    
  หน่วยตรวจสอบภายใน    
      -  คู่มือการปฎิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน การตรวจสอบ บัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน    
      -  คู่มือการปฎิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมการเงิน การบัญชี    
  กลุ่มกฎหมายและคดี    
      -  คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี    
  : การให้บริการ :    
  o11-คู่มือหรือแนวทาวการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ    
  o12-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
  o13-E-Service    

  การบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


  บริการออนไลน์ E-Service  โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

  ข้อมูลข่าวสาร

  ฐานข้อมูล BIG DATA

  ปฏิทินการประชุม