เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษากว่า 400 คน เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี...

โดย
กลุ่มอำนวยการ

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 2. นายอนุพงษ์ สิงห์รา
 3. น.ส.ธมลวรรณ ทิณพัฒน์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 1. นางกฤษณา กฤตาคม
 2. นายสุคนธ์ ตังคโณบล
 3. นางรัตนา แก้วเนตร 
 4. น.ส.จันทร์ฉาย สืบวงศ์
 5. นางทัศนีย์ นามสละ
 6. น.ส.สุธาวัณย์ จันทรจิตร
 7. น.ส.น้ำอ้อย วิจิตร
 8. นางปวีณา ศรีโชค
 9. นางสุมณฑา วงค์มั่น
 10. นายเสงี่ยม พวงสุข
 11. นายณรงศักดิ์ สุตะพรหม
 12. น.ส.นิโลบล โยธา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. นายปรีชา ทาศิริ
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  1. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
  2. นางจินตนา ดอกพุฒ
  3.นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
  4.น.ส.ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์
  5.น.ส.นุจริญ สมชัย
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  1.นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
  2.น.ส.วราพร ดาราศาสตร์
  3.น.ส.อัญชลี ไชยกาล

 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  1.น.ส.สวาสฎิพร แสนคำ
  2.นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์
  3.น.ส.นพวรรณ ชุมพล

 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  1.นางนันท์นภัส ปภินวัช
  2.นางธนพร คำนวน
  3.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย  
  4.น.ส.สุวิจยา มุลทา

 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  1.นายสุเมธ มัดธนู
  2.นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์
  3.น.ส.สุกัญญา รักษาสัตย์

 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
  1.นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
  2.นางชาลินี ศรีสันต์

 8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
  1.นางฉวีวรรณ วะรงค์
  2.น.ส.วัชรากร ตระการไทย
   

 9. งานธุรการ
  1.นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 1. นายไพฑูรย์ ตระการไทย
 2. นางพิศมัย สุขรักษา
 3. นางสาริกา ชายผา
 4. นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม
 5. น.ส.เพ็ญประภา บรรเทา
 6. นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์
 7. นางปริยา งามโรจน์ 
 8. นางศศินิภา อำภาวงศ์
 9. น.ส.สุนิสา ขำพลับ 
 10. นางอรอุมา คำสุข

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แผนดำเนินงานประจำปี 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน

รอบรั้วโรงเรียน

ปฏิทินการประชุม

รายการประชุมวันนี้

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 สพป.อบ.1

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับการติดต่อ
0864652532 Call Center
045242320 FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1
0864652530 หน้าห้องผอ.สพป.อบ.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1