โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
22 มี.ค. 2019, 22:14:05

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

กลุ่มอำนวยการ

ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562 เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์

22 มี.ค. 2019, 14:06:26 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 3
  ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562  เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2562

21 มี.ค. 2019, 15:16:34 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ 26
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยฺ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง...

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%)

20 มี.ค. 2019, 13:32:54 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 33
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน คำสั่ง สพฐ.ที่ 279/2562 สั่ง ณ 12 ก.พ.2562

20 มี.ค. 2019, 11:34:16 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 19
 มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน คำสั่ง สพฐ.ที่ 279/2562 สั่ง ณ 12 ก.พ.2562 คลิกเอกสารที่่นี่ค่ะ

แจ้งเวียนผลการตรวจสอบที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

20 มี.ค. 2019, 11:24:32 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 25
แจ้งเวียนผลการตรวจสอบที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกหนังสือนำส่ง คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย1 คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย2

กลุ่มนโยบายและแผน

ร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี พ.ศ. 2563

19 มี.ค. 2019, 14:21:15 กลุ่มนโยบายและแผน นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 19
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี พ.ศ....

ทดสอบการจัดทำเว็บไซต์ภาคบ่าย

18 มี.ค. 2019, 14:19:01 กลุ่มนโยบายและแผน นางวาสนา มุสิกสาร 7
ทดสอบการจัดทำเว็บไซต์ภาคบ่าย 18 มีนาคม 2562

ทดสอบการจัดทำเว็บไซต์

18 มี.ค. 2019, 10:30:41 กลุ่มนโยบายและแผน นางวาสนา มุสิกสาร 30
ทดสอบการจัดทำเว็บไซต์ 18 มีนาคม 2562

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

19 มี.ค. 2019, 13:37:36 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 25
นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  เพื่อให้การดำเนินงานในระบบการเผยแพร่ข้อ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

18 มี.ค. 2019, 14:34:04 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 31
การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ โหลดเอกสารได้ที่นี้    

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2562

19 มี.ค. 2019, 14:44:17 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางเพชรมณี บุญดาว 14
นายขวัญเรือน แสบงบาล รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนา            ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแ...

การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมเรื่อง"พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

18 มี.ค. 2019, 14:17:34 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางเพชรมณี บุญดาว 33
การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมเรื่อง"พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฏหมายและคดี

ให้ความรู้ เผยแพร่กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

19 มี.ค. 2019, 15:17:06 กลุ่มกฏหมายและคดี นางสาวณภาภัช กองอุ่น 23
  นายวิลาศ วรรณแสง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ออกให้ความรู้ เผยแพร่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความรู้ด้านกฎ...

สพมเขต 29 ศึกษาดูงาน การประเมิน เขต สุจริตที่กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อบ.๑

19 มี.ค. 2019, 15:00:45 กลุ่มกฏหมายและคดี นางสาวณภาภัช กองอุ่น 16
สพมเขต 29 นำโดยนายสมโภชน์ ขันทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงาน การประเมิน เขต สุจริตที่กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อบ.๑ วันที่ 

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี