โทร. 045
21 ก.พ. 2019, 15:45:31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวกลุ่มอำนวยการ

ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวกลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No results found.