• Dec 28, 2020
 • 62

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Dec 28, 2020
 • 59

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Dec 28, 2020
 • 60

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Dec 28, 2020
 • 55

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Dec 28, 2020
 • 58

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Dec 24, 2020
 • 69

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Nov 18, 2020
 • 195

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Nov 2, 2020
 • 377

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 20, 2020
 • 337

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 17, 2020
 • 406

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 7, 2020
 • 452

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 คลิ๊กที่นี่ค่ะ  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 5, 2020
 • 268

กรอบคุณธรรม การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรอบคุณธรรม การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่ค่ะ    

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 5, 2020
 • 209

กฏบัตร การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กฏบัตร การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 2, 2020
 • 429

ปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่ค่ะ  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 2, 2020
 • 347

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Sep 18, 2020
 • 230

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Sep 18, 2020
 • 453

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Sep 15, 2020
 • 244

คู่มือการปฏิับัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์ ภิญโญ

คู่มือการปฏิับัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์  ภิญโญ คลิ๊กที่นี่ค่ะ  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Aug 3, 2020
 • 263

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1