Internal Audit Unit
  • Jun 28, 2019
  • 464

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

  คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน   คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา1 คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจค่าสาธารณูโภค  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
Internal Audit Unit
  • Jun 7, 2019
  • 445

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่

นางพรทิพย์ ภิญโญ
Internal Audit Unit
นางสาวนันทนา บัพพคุต