• Sep 20, 2021
 • 62

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมฉีดวัคซีนนักเรียน

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด    เพื่อสำรวจรายชื่อนักเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer...

 • Sep 20, 2021
 • 25

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานในประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000...

 • Sep 18, 2021
 • 209

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด...

 • Sep 17, 2021
 • 43

สพป.อุบลราชธานี 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ออนไลน์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี...

 • Sep 15, 2021
 • 54

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • Sep 10, 2021
 • 81

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พัฒนาภาษาไทยออนไลน์

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นาย...

 • Sep 8, 2021
 • 95

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2564

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • Sep 7, 2021
 • 113

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำเสนอผลงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่...

 • Sep 7, 2021
 • 83

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

 • Sep 6, 2021
 • 81

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายพัฒนาผู้เรียนด้านวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

 • Sep 6, 2021
 • 81

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง...

 • Sep 3, 2021
 • 109

ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี พร้อมเปิดห้องเรียน ENGLISH PROGRAM

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเพิ่มห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH...

 • Sep 2, 2021
 • 163

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมจ่ายเงินเยียวยา

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม...

 • Sep 1, 2021
 • 99

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2564

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. นายอัมพร...

 • Aug 31, 2021
 • 99

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดทีมพัฒนาสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายถาวร...

 • Aug 31, 2021
 • 105

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พัฒนาครูแนะแนวด้วยระบบออนไลน์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19...

 • Aug 30, 2021
 • 144

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา ออนไลน์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย...

 • Aug 30, 2021
 • 110

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี...

 • Aug 30, 2021
 • 80

รอง เลขาธิการ กพฐ. ย้ำมาตรการช่วยเหลือนักเรียน

  นา ยสนิท แย้มเกสร รอง เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย...

 • Aug 27, 2021
 • 131

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรม Coding ออนไลน์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) โดย...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1