Download
 • May 10, 2019
 • 422

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

  สามารถดาวน์โหลด -  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
Download
 • May 7, 2019
 • 254

ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สามารถดาวน์โหลดระเบียบ -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2548 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
Download
 • May 7, 2019
 • 255

กฏ ก.ค.ศ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

สามารถดาวน์โหลด  -    เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ....

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
Download
 • May 7, 2019
 • 215

ACT

สามารถดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561...

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
Download
 • May 1, 2019
 • 256

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
Download
 • May 1, 2019
 • 214

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
Download
 • Apr 30, 2019
 • 253

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว-12-2561 2. หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
Download
 • Apr 30, 2019
 • 325

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
Download
 • Apr 30, 2019
 • 308

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

นางสาริกา ชายผา
Download
 • Apr 30, 2019
 • 485

สัญญาการยืมเงิน

สัญญาการยืมเงิน แบบ8500 (หมายเหตุ...พิมพ์หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน)

นางสาวนิโลบล โยธา
Download
 • Apr 30, 2019
 • 508

แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223

แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223

นางสาวนิโลบล โยธา
Download
 • Apr 30, 2019
 • 433

แบบฟอร์มใบนำฝากและสมุดคู่ฝาก

แบบฟอร์มใบนำฝากและสมุดคู่ฝาก

นางสาวนิโลบล โยธา
Download
 • Apr 29, 2019
 • 342

โครงการอบรมวินัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ โครงการอบรมวินัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
Download
 • Apr 29, 2019
 • 546

แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล             

นางสาวนิโลบล โยธา
Download
 • Apr 29, 2019
 • 569

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     (หมายเหตุ...พิมพ์หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน)

นางสาวนิโลบล โยธา
Download
 • Apr 28, 2019
 • 207

นโยบายคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562

นโยบายคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Download
 • Apr 23, 2019
 • 260

วันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ โดยทำการคัดเลือกจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10...

นางอรอุมา คำสุข