• Apr 29, 2019
  • 4,615

แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล             

นางสาวนิโลบล โยธา
  • Apr 29, 2019
  • 3,599

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     (หมายเหตุ...พิมพ์หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน)

นางสาวนิโลบล โยธา
  • Apr 28, 2019
  • 1,670

นโยบายคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562

นโยบายคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
  • Apr 23, 2019
  • 1,668

วันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ โดยทำการคัดเลือกจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10...

นางอรอุมา คำสุข
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1