• Sep 10, 2021
 • 50

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Aug 10, 2021
 • 104

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 14, 2021
 • 167

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jun 11, 2021
 • 278

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 14, 2021
 • 227

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 8, 2021
 • 325

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 15, 2021
 • 337

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 16, 2021
 • 477

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jan 15, 2021
 • 470

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 15, 2020
 • 671

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563(70%)ปีการศึกษา2563

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563(70%)ปีการศึกษา2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 15, 2020
 • 361

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Nov 16, 2020
 • 429

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Oct 12, 2020
 • 447

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2563

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Oct 12, 2020
 • 455

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Oct 7, 2020
 • 1,211

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำที่พักนอน) ภาคเรียนที่ 1 / 2563

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2563  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน  (ค่าอาหารนักเรียนประจำที่พักนอน) ภาคเรียนที่ 1 /...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Oct 7, 2020
 • 964

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการ ค่าจัดการเรียนการสอน  (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการ ค่าจัดการเรียนการสอน  (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  ภาคเรียนที่...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Oct 7, 2020
 • 675

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2563 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 /2563  (30%)  ครั้งที่ 2

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2563 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 /2563...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Oct 7, 2020
 • 1,256

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2563 เงินอุดหนุน ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียนกรณีรวมเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2563 ครั้งที่ 2

แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2563 เงินอุดหนุน ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียนกรณีรวมเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1...

นางสาวนิโลบล โยธา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1