Financial and Assets Administration Group
 • Jun 21, 2019
 • 233

คู่มือการคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP

คู่มือการคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Jun 21, 2019
 • 339

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Jun 19, 2019
 • 488

ขอเชิญสมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี2562

ขอเชิญสมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Jun 14, 2019
 • 342

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Jun 14, 2019
 • 536

แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562

แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ  

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Jun 13, 2019
 • 407

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ (ปฏิบัติธรรม)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ (ปฏิบัติธรรม) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Jun 12, 2019
 • 367

การเตรียมความพร้อมยื่นบำนาญ

การเตรียมความพร้อมยื่นบำนาญ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Jun 12, 2019
 • 460

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกเอกสารที่นี่คะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • May 30, 2019
 • 1,016

แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน พ.ศ.2562

แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน พ.ศ.2562 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ...

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • May 14, 2019
 • 829

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • May 7, 2019
 • 926

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวโหลดแอปใหม่ กบข.

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวโหลดแอปใหม่ กบข. คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • May 7, 2019
 • 840

นายสุริยะ พุทธิผล รองผอ.สพป.อบ.5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อบ.1นำข้าราชการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุริยะ  พุทธิผล รองผอ.สพป.อบ.5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อบ.1 นำข้าราชการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช...

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • May 7, 2019
 • 767

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ O24

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ O24 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • May 3, 2019
 • 918

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน หนังสือนำส่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • May 2, 2019
 • 962

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   คลิกเอกสารที่นี่นะคะ คู่มือการปฏิบัติงานบริหารสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี...

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • May 2, 2019
 • 1,161

คู่มือการปฏิบัติงานการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงานการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Apr 29, 2019
 • 857

เอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด/เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินบำนาญ

เอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด/เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินบำนาญ คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Apr 24, 2019
 • 856

สำเนาหนังสือจำนวน 7 เรื่อง

สำเนาหนังสือจำนวน 7 เรื่อง คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วยค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Apr 24, 2019
 • 722

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
Financial and Assets Administration Group
 • Apr 9, 2019
 • 1,147

พิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่9 เมษายน พุทธศักราช 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก  ...

นางสาวนิโลบล โยธา