• Jun 13, 2019
 • 1,257

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ (ปฏิบัติธรรม)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ (ปฏิบัติธรรม) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jun 12, 2019
 • 1,302

การเตรียมความพร้อมยื่นบำนาญ

การเตรียมความพร้อมยื่นบำนาญ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jun 12, 2019
 • 2,411

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกเอกสารที่นี่คะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 30, 2019
 • 4,468

แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน พ.ศ.2562

แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน พ.ศ.2562 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 14, 2019
 • 2,796

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 7, 2019
 • 3,094

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวโหลดแอปใหม่ กบข.

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวโหลดแอปใหม่ กบข. คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 7, 2019
 • 3,108

นายสุริยะ พุทธิผล รองผอ.สพป.อบ.5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อบ.1นำข้าราชการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุริยะ  พุทธิผล รองผอ.สพป.อบ.5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อบ.1 นำข้าราชการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 7, 2019
 • 3,592

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ O24

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ O24 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 3, 2019
 • 3,736

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน หนังสือนำส่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 2, 2019
 • 3,738

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   คลิกเอกสารที่นี่นะคะ คู่มือการปฏิบัติงานบริหารสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 2, 2019
 • 5,350

คู่มือการปฏิบัติงานการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงานการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 29, 2019
 • 2,929

เอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด/เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินบำนาญ

เอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด/เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินบำนาญ คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 24, 2019
 • 4,907

สำเนาหนังสือจำนวน 7 เรื่อง

สำเนาหนังสือจำนวน 7 เรื่อง คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วยค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 24, 2019
 • 3,218

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ ​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 9, 2019
 • 3,787

พิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่9 เมษายน พุทธศักราช 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก  ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 9, 2019
 • 3,373

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 9, 2019
 • 3,308

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พุทธศักราช2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก  ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 2, 2019
 • 3,537

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก และวันอนุรักษ์ มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดสุปัฎนาราม วรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก และวันอนุรักษ์ มรดกไทย...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 2, 2019
 • 3,552

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562 วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562 วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 21, 2019
 • 1,004

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2562

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 วันที่ 21 มีนาคม...

นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1