• Mar 20, 2019
 • 8,478

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%)

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 20, 2019
 • 5,217

มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน คำสั่ง สพฐ.ที่ 279/2562 สั่ง ณ 12 ก.พ.2562

 มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน คำสั่ง สพฐ.ที่ 279/2562 สั่ง ณ 12 ก.พ.2562...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 20, 2019
 • 3,169

แจ้งเวียนผลการตรวจสอบที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แจ้งเวียนผลการตรวจสอบที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกหนังสือนำส่ง คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย1 คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย2

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 20, 2019
 • 2,981

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561 คลิกรายละเอียดที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 20, 2019
 • 5,046

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 คลิกเอกสารที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 20, 2019
 • 3,316

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 20, 2019
 • 3,286

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562 คลิกเอกสารที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 18, 2019
 • 3,003

ประชุมคณะกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 

ประชุมคณะกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 18, 2019
 • 4,319

เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนประจำภาคเรียนที่ 2/2561

เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 คลิกรายละเอียดที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 18, 2019
 • 4,207

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2561 คลิกรายละเอียดที่นี่

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2561 คลิกรายละเอียดที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1