Policy and Planning Group
 • Jul 12, 2019
 • 30

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  คลิกที่นี่ 

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Jul 12, 2019
 • 36

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Jul 12, 2019
 • 19

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Jul 12, 2019
 • 18

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 23

คำสั่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

คำสั่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 29

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 27

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 29

คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตามฯ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/tidtam2_e_mes.pdf

Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 23

http://backend.ubn1.go.th/cms/post/create#en

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/tidtam1_1562554535.pdf

Policy and Planning Group
 • Jul 4, 2019
 • 40

การเลิกสถานศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/copy1.pdf

Policy and Planning Group
 • Jul 3, 2019
 • 42

งานธุรการ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/copy.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
Policy and Planning Group
นางเนตรหทัย ณรงค์แสง
Policy and Planning Group
 • Jun 21, 2019
 • 165

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Apr 30, 2019
 • 309

คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Apr 29, 2019
 • 409

รหัสโรงเรียน per_code, SMIS และรหัส 10 หลัก

รหัสโรงเรียน per_code, SMIS และรหัส 10 หลัก ดาวน์โหลดเอกสาร

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Apr 28, 2019
 • 229

นโยบายกระทรวงศึกษา 2562

นโยบายกระทรวงศึกษา 2562

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน