Policy and Planning Group
 • Mar 25, 2020
 • 32

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/file/d/17n5dswFMkZkysL2iyT_tAESO033iIDva/view

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
Policy and Planning Group
 • Aug 27, 2019
 • 512

เครือข่ายสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา 1-25 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 1-25

Policy and Planning Group
 • Aug 23, 2019
 • 823

ประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1ประธานในการประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
Policy and Planning Group
 • Jul 12, 2019
 • 799

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  คลิกที่นี่ 

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Jul 12, 2019
 • 856

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Jul 12, 2019
 • 399

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Jul 12, 2019
 • 533

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 377

คำสั่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

คำสั่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 453

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 579

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 412

คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตามฯ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/tidtam2_e_mes.pdf

Policy and Planning Group
 • Jul 8, 2019
 • 375

http://backend.ubn1.go.th/cms/post/create#en

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/tidtam1_1562554535.pdf

Policy and Planning Group
 • Jul 4, 2019
 • 428

การเลิกสถานศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/copy1.pdf

Policy and Planning Group
 • Jul 3, 2019
 • 436

งานธุรการ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/copy.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
Policy and Planning Group
 • Jul 3, 2019
 • 513

คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/key.pdf

นางเนตรหทัย ณรงค์แสง
Policy and Planning Group
 • Jun 21, 2019
 • 708

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
Policy and Planning Group
 • Apr 30, 2019
 • 829

คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Apr 29, 2019
 • 1,913

รหัสโรงเรียน per_code, SMIS และรหัส 10 หลัก

รหัสโรงเรียน per_code, SMIS และรหัส 10 หลัก ดาวน์โหลดเอกสาร

นางวาสนา มุสิกสาร
Policy and Planning Group
 • Apr 28, 2019
 • 753

นโยบายกระทรวงศึกษา 2562

นโยบายกระทรวงศึกษา 2562

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน