Personnel Administration Group
 • Jul 22, 2019
 • 13

แบบฟอร์ม/เอกสารต่างๆ

คำขอมีบัตรใหม่    - คำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) คลิกที่นี่     -...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 11, 2019
 • 28

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารคลิกที่นี่ค่ะ

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
Personnel Administration Group
 • Jul 9, 2019
 • 47

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม )

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ) คลิกเอการที่นี่คะ

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 45

การจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลงในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 34

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 18

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 45

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว-12-2561 2. หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jul 8, 2019
 • 21

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jun 30, 2019
 • 114

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (คลิกรายละเอียดที่นี่)

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Personnel Administration Group
 • Jun 27, 2019
 • 121

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

  รายงานประจำปี พ.ศ.2561 นโยบายการบริหารงานบุคคล แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jun 26, 2019
 • 214

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 1.คู่มือการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ 2.คู่มือปฏิบัติงานการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ 3.คู่มือขั้นการปฏิบัติงาน...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • Jun 21, 2019
 • 488

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • May 28, 2019
 • 3,580

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กำหนดการรับสมัคร  13-19 มิถุนายน...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • May 28, 2019
 • 556

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กำหนดการรับสมัคร  13-19 มิถุนายน...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • May 27, 2019
 • 448

การจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลงในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด ...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
Personnel Administration Group
 • May 24, 2019
 • 179

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "วารสารวิชาการ  สพฐ. ครั้งที่ 1/2562" ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอและแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้ส่งผลงานทางกวิชาการโดยจัดทำเป็นบทความทางวิชาการ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Personnel Administration Group
 • May 7, 2019
 • 409

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 3...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
Personnel Administration Group
 • Mar 18, 2019
 • 271

การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

    การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ    โหลดเอกสารที่นี้ 

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์