• Mar 18, 2021
 • 225

การติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Mar 17, 2021
 • 132

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Mar 12, 2021
 • 135

ประชาสัมพันธ์สื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูตามลิ้งด้านล่าง สื่อสำหรับครู สื่อสำหรับนักเรียน วารสารวิชาการ โดย  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Mar 11, 2021
 • 136

การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Jul 15, 2020
 • 1,462

การประชุมสะท้อนผลการนิเทศ ติดตามและวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เอกสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1.แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Apr 14, 2020
 • 1,439

ผลONETชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/o_net660_62.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/o_net662.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/o_net_662.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/onet660_62.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/o_net100.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน/o_net360_62.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน/o_net362_1586833452.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน/onet660_62.pdf...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 5, 2020
 • 1,185

สพฐ. กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันที่ 5 มีนาคม 2563  นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ.และคณะ กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 14, 2020
 • 1,705

การสอบ RT ป.1

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 13, 2020
 • 1,148

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

ตามที่ สพฐ.กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Sep 4, 2019
 • 1,431

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ท่าน ดร.สาญัณห์  รัตนโสภา รองผอ.สพป.อบ.1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และร่วมกิจกรรมการทดลอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Aug 26, 2019
 • 4,112

พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.1 จำนวน50...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Aug 25, 2019
 • 1,355

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายสถานศึกษา ม่วงสามสิบ 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Aug 13, 2019
 • 1,395

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562 สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ "บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล"...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Aug 6, 2019
 • 1,095

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การประขุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมราชธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2562

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Aug 2, 2019
 • 1,377

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : Coding & Computing Science

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1