Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Mar 5, 2020
 • 234

สพฐ. กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันที่ 5 มีนาคม 2563  นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ.และคณะ กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Feb 14, 2020
 • 281

การสอบ RT ป.1

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Feb 13, 2020
 • 245

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

ตามที่ สพฐ.กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Sep 4, 2019
 • 473

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ท่าน ดร.สาญัณห์  รัตนโสภา รองผอ.สพป.อบ.1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และร่วมกิจกรรมการทดลอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Aug 26, 2019
 • 2,341

พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.1 จำนวน50...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Aug 25, 2019
 • 636

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายสถานศึกษา ม่วงสามสิบ 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Aug 13, 2019
 • 623

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562 สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ "บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล"...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Aug 6, 2019
 • 564

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การประขุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมราชธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2562

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Aug 2, 2019
 • 719

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : Coding & Computing Science

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Aug 2, 2019
 • 645

สพป.อบ.1 และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ร่วมรับการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจากคณะที่ปรึกษา สพฐ. ดร.อรทัย มูลคำและ ดร.ลาวัลย์ ตรีเนตร ณ ห้องประชุมศรีอุบล

ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รองผอ.สพป.อบ.1 และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ร่วมรับการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจากคณะที่ปรึกษา สพฐ. ดร.อรทัย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jul 30, 2019
 • 733

การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2562...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jul 30, 2019
 • 499

กลุ่มนิเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jul 2, 2019
 • 432

Educational Services

1.ไตรมาส 1 2.ไตรมาส 2 3.ไตรมาส 3

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jul 2, 2019
 • 476

Public Information

  แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล  

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jul 1, 2019
 • 1,951

Pommittee

1.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     ประกาศ ก.ต.ป.น. 2.การประชุม ก.ต.ป.น....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jun 30, 2019
 • 434

Service of Supervisor

Service of Supervisor

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jun 30, 2019
 • 552

Project

โครงการต่างๆ กลุ่มนิเทศฯ ค่ายรักษ์พงไพร- รายงานการประเมินความพึงพอใจ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  Active Learning...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jun 30, 2019
 • 788

Personnel of Supervisor

บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 1.นายพิจิตร  ทาทอง         ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jun 28, 2019
 • 871

Manual

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ   คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มงานนิเทศฯ กลุ่มงานประกันฯ กลุ่มงานศึกษาพิเศษฯ กลุ่มงานเลขานุการ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
 • Jun 27, 2019
 • 555

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม