• Jun 30, 2019
 • 1,207

Service of Supervisor

Service of Supervisor

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Jun 30, 2019
 • 1,601

Project

โครงการต่างๆ กลุ่มนิเทศฯ ค่ายรักษ์พงไพร- รายงานการประเมินความพึงพอใจ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  Active Learning...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Jun 30, 2019
 • 1,580

Personnel of Supervisor

บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 1.นายพิจิตร  ทาทอง         ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Jun 28, 2019
 • 1,665

Manual

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ   คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มงานนิเทศฯ กลุ่มงานประกันฯ กลุ่มงานศึกษาพิเศษฯ กลุ่มงานเลขานุการ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Jun 27, 2019
 • 972

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Apr 22, 2019
 • 1,648

การประชุมทางไกลผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา

สพป.อบ.1 ประชุมทางไกลสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลุกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 22...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • Mar 18, 2019
 • 1,068

Action Plan Meeting

UBN 1 Supervisors are willing to meet in...

นางสาววราพร ดาราศาสตร์
 • Mar 18, 2019
 • 1,619

test

test

นางสาววัชรากร ตระการไทย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1