• Jun 27, 2019
  • 660

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
  • Apr 22, 2019
  • 828

การประชุมทางไกลผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา

สพป.อบ.1 ประชุมทางไกลสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลุกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 22...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
  • Mar 18, 2019
  • 799

Action Plan Meeting

UBN 1 Supervisors are willing to meet in...

นางสาววราพร ดาราศาสตร์
  • Mar 18, 2019
  • 905

test

test

นางสาววัชรากร ตระการไทย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1