• 26 ส.ค. 2021
 • 110

การจัดทำวิจัยและสังเคราะห์นวัตกรรมความดี (Virtue Innovation Model)

              วันที่...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 26 ส.ค. 2021
 • 133

โครงการส่งเสริมการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

      วันที่ 23-26  สิงหาคม 2564  สพป.อุบลราชธานีเขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 ส.ค. 2021
 • 170

ถอดบทเรียนนวัตกรรมความดี (Virtue Innovation Model) โรงเรียนอุบลวิทยาคม

       วันที่ 24 สิงหาคม 2564  ดร.ถาวร ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 ส.ค. 2021
 • 126

การอบรม วPA ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 1 ครู (คศ.1)

          วันที่ 23 สิงหาคม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ส.ค. 2021
 • 202

การอบรม วPA ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 1 ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

      วันที่ 22 สิงหาคม 2564  ดร.ถาวร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 22 ส.ค. 2021
 • 192

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต โดยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 3

     วันที่ 20  สิงหาคม 2564  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 22 ส.ค. 2021
 • 166

การอบรม วPA ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มที่ 4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

วันที่ 20 สิงหาคม 2564  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 ส.ค. 2021
 • 158

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา Notebook for Education CONNEXT ED Crowdfunding

      วันที่ 13 สิงหาคม 2564  โรงเรียนประชาสามัคคี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 ส.ค. 2021
 • 134

เสวนาสภากาแฟออนไลน์ “การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ยุค วPA”

         วันที่ 13 สิงหาคม 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 ส.ค. 2021
 • 162

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)

วันที่ 11  สิงหาคม 2564  นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์  สพป....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 ส.ค. 2021
 • 166

การอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป. อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 10 ส.ค. 2021
 • 106

การประกวดทักษะวิชาการและภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  วันที่ 10 สิงหาคม 2564  นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 10 ส.ค. 2021
 • 132

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 ( เมือง 1 )

     วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 ส.ค. 2021
 • 224

กิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร โรงเรียนบ้านปะอาว

      วันที่ 6  สิงหาคม 2564  ศน.ชุติปภา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 ส.ค. 2021
 • 204

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนบ้านทุ่งใต้

 วันที่ 5  สิงหาคม 2564  นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์  สพป....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 ส.ค. 2021
 • 246

นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1