Apr 30, 2019 4:25:51 PM Download นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ 1,526

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว-12-2561

2. หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

4. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ. (บก.)

5. คำชี้แจงการประเมิน ด้านที่ 1

6. กรอบการประเมินด้านที่ 1

7. แบบประเมินด้านที่ 1 ก.ค.ศ. (บก. 1)

8. คำชี้แจงการประเมินด้านที่ 2

9. กรอบการประเมินด้านที่ 2

10. แบบประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. (บก 2-1)

11. แบบสรุปด้านที่ 2 สรุป ก.ค.ศ. (บก. 2-1)

12. คำชี้แจงการประเมินด้านที่ 3

13. แบบประเมินด้านที่ 3 ก.ค.ศ. (บก. 3)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1