เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 ไร่น้อยเมืองอุบล

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710061&Area_CODE=3401
2 บ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710060&Area_CODE=3401
4 บ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710059&Area_CODE=3401
5 กิตติญาณอุปถัมภ์ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710064&Area_CODE=3401
6 บ้านนามึน เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710062&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1