เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 เซ ชี มูล

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710045&Area_CODE=3401
2 บ้านมะเขือ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710024&Area_CODE=3401
3 บ้านท่าสนามชัย เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710025&Area_CODE=3401
4 บ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710026&Area_CODE=3401
5 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710027&Area_CODE=3401
6 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710028&Area_CODE=3401
7 บ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710009&Area_CODE=3401
8 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710013&Area_CODE=3401
9 บ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710010&Area_CODE=3401
10 บ้านทัพไทย เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710011&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1