เครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 หนองขอนปะอาว

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านสร้างหมากแข้ง เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710045&Area_CODE=3401
2 บ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710042&Area_CODE=3401
3 บ้านข่าโคม เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710043&Area_CODE=3401
4 บ้านทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710014&Area_CODE=3401
5 บ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710044&Area_CODE=3401
6 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710041&Area_CODE=3401
7 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710038&Area_CODE=3401
8 บ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710039&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1