เครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ขามใหญ่ 8

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710018&Area_CODE=3401
2 บ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710016&Area_CODE=3401
3 ประชาสามัคคี เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710749&Area_CODE=3401
4 บ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710022&Area_CODE=3401
5 บ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710017&Area_CODE=3401
6 บ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710019&Area_CODE=3401
7 บ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710020&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1