เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ศรีหัวเรือขี้เหล็ก

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านหนองตอแก้ว เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710050&Area_CODE=3401
2 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710046&Area_CODE=3401
3 บ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710048&Area_CODE=3401
4 บ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710047&Area_CODE=3401
5 บ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710049&Area_CODE=3401
6 บ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710057&Area_CODE=3401
7 ชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710053&Area_CODE=3401
8 บ้านหนองจำนัก เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710054&Area_CODE=3401
9 บ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710056&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1