เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 กุดลาดห้วยวังนองหนองกระโสบ

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710005&page=info
2 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710033&Area_CODE=3401
3 บ้านหมากมี่ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710032&Area_CODE=3401
4 บ้านเค็ง เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710034&Area_CODE=3401
5 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710035&Area_CODE=3401
6 บ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710031&Area_CODE=3401
7 บ้านค้อกุดลาด เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710029&Area_CODE=3401
8 บ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710030&Area_CODE=3401
9 บ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710037&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1