เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องในท่าไห

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710183&Area_CODE=3401
2 บ้านกุดกะเสียน เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710184&Area_CODE=3401
3 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710185&Area_CODE=3401
4 บ้านท่าไห(ไหทอง) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710188&Area_CODE=3401
5 บ้านโนนจานหนองแสง เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710189&Area_CODE=3401
6 บ้านท่าค้อ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710187&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1