เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 พระธาตุดงใหญ่

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710228&Area_CODE=3401
2 บ้านปลาฝา เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710229&Area_CODE=3401
3 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710230&Area_CODE=3401
4 บ้านศรีบัว เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710231&Area_CODE=3401
5 บ้านหนองเซือม เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710232&Area_CODE=3401
6 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710233&Area_CODE=3401
7 บ้านขามป้อม เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710234&Area_CODE=3401
8 บ้านกุดตากล้า เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710235&Area_CODE=3401
9 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710195&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1