เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 ฟากชี

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710207&Area_CODE=3401
2 บ้านแสงน้อย เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710208&Area_CODE=3401
3 บ้านป่าข่า เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710209&Area_CODE=3401
4 บ้านแดงหม้อ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710201&Area_CODE=3401
5 บ้านทุ่ง เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710202&Area_CODE=3401
6 บ้านบุตร เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710203&Area_CODE=3401
7 บ้านทัน เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710204&Area_CODE=3401
8 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710205&Area_CODE=3401
9 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710206&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1