เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 กอกโนนรังกลางใหญ่

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านกอก เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710173&Area_CODE=3401
2 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710174&Area_CODE=3401
3 บ้านกลางใหญ่ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710175&Area_CODE=3401
4 ประชานุเคราะห์วิทยา เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710176&Area_CODE=3401
5 บ้านไผ่ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710177&Area_CODE=3401
6 บ้านโนนรัง เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710210&Area_CODE=3401
7 บ้านนาผาย เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710211&Area_CODE=3401
8 บ้านแก้งซาว เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710212&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1