เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ศรียางเหล่า

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710225&Area_CODE=3401
2 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710226&Area_CODE=3401
3 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710223&Area_CODE=3401
4 บ้านป่าก่อ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710219&Area_CODE=3401
5 บ้านศรีสุข เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710218&Area_CODE=3401
6 บ้านหนองห้างหนองกวาง เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710220&Area_CODE=3401
7 บ้านอีต้อม เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710221&Area_CODE=3401
8 บ้านเค็งนาดี เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710222&Area_CODE=3401
9 บ้านดู่น้อย เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710224&Area_CODE=3401
10 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710213&Area_CODE=3401
11 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710214&Area_CODE=3401
12 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710215&Area_CODE=3401
13 บ้านยางขี้นก เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710216&Area_CODE=3401
14 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710217&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1