เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 ก่อเอ้หัวดอน

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710165&Area_CODE=3401
2 บ้านพับ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710166&Area_CODE=3401
3 บ้านก่อ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710167&Area_CODE=3401
4 บ้านเอ้ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710168&Area_CODE=3401
5 บ้านโนนโพธิ์ เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710169&Area_CODE=3401
6 บ้านดงยาง เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710170&Area_CODE=3401
7 บ้านท่าลาด เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710171&Area_CODE=3401
8 บ้านนามน เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710172&Area_CODE=3401
9 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710164&Area_CODE=3401
10 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710237&Area_CODE=3401
11 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710238&Area_CODE=3401
12 บ้านท่าวารี เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710236&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1