เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ชีทวนหัวดอน

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านชีทวน เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710196&Area_CODE=3401
2 บ้านหวาง เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710197&Area_CODE=3401
3 บ้านหนองฮีหนองแคน เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710198&Area_CODE=3401
4 บ้านหนองโนหนองดูน เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710199&Area_CODE=3401
5 บ้านท่าศาลา เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710200&Area_CODE=3401
6 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710240&Area_CODE=3401
7 ศรีศึกษา เขื่องใน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710241&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1