เครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 ปัญญาม่วงหนองเหล่า

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710684&Area_CODE=3401
2 บ้านเทพา ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710685&Area_CODE=0
3 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710686&Area_CODE=3401
4 บ้านหนองขอนดอนยูง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710687&Area_CODE=6501
5 บ้านตำแย ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710688&Area_CODE=3401
6 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710745&Area_CODE=3401
7 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710740&Area_CODE=3401
8 บ้านโพนเมืองมะทัน ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710741&page=info
9 บ้านวังมนเดือยไก่ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710742&Area_CODE=0
10 บ้านดอนแดง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710743&Area_CODE=3401
11 บ้านทุ่งใต้ ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710744&Area_CODE=3301
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1