เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 เกษมสีมา

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านหนองฮาง ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710726&page=info
2 บ้านนาไร่ใหญ่ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710730&Area_CODE=6501
3 บ้านเหล่าบาก ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710729&Area_CODE=6501
4 บ้านดอนประทาย ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710690
5 บ้านหนองคูทรายมูล ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710727&Area_CODE=3401
6 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710728&Area_CODE=0
7 บ้านนาเลิง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710731&Area_CODE=3401
8 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710732&Area_CODE=3602
9 บ้านผือ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710751&Area_CODE=6501
10 บ้านโนนรังใหญ่ ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710752&Area_CODE=0
11 ประชาสามัคคี ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710749&Area_CODE=3401
12 บ้านหนองมะทอ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710750&Area_CODE=3401
13 บ้านไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710746&Area_CODE=3401
14 บ้านแสงไผ่ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710747&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1