เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 เหล่าบกยางโยภาพ

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 ชุมชนบ้านหนองขุ่น ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710712&Area_CODE=3401
2 บ้านโนนรังน้อย ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710748&Area_CODE=3401
3 บ้านยางโยภาพ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710713&Area_CODE=6501
4 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710714&Area_CODE=3401
5 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710718&Area_CODE=0
6 บ้านเศรษฐี ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710707&Area_CODE=3401
7 บ้านหนองหลัก ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710705&Area_CODE=3401
8 บ้านสงยางดอนไม้คูณ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710706&Area_CODE=3401
9 บ้านโนนชาติยูง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710717&Area_CODE=3401
10 บ้านขมิ้น ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710716&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1