เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองเมืองดุมใหญ่

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านดุมใหญ่ดงยาง ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710708&page=info
2 บ้านบัวยาง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710709&Area_CODE=
3 ชุมชนบ้านหนองแสง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710710&Area_CODE=6501
4 บ้านท่าลาด ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710711&Area_CODE=3401
5 บ้านสร้างมิ่ง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710689
6 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710721&Area_CODE=3401
7 บ้านหนองเมืองน้อย ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710722&Area_CODE=0
8 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710719&Area_CODE=6501
9 บ้านนาขามดอนติ้ว ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710720&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1