เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 หนองช้างเตย

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านเตย ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710725&Area_CODE=6501
2 บ้านหนองเค็ม ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710701&Area_CODE=0
3 บ้านโนนขวาวนายูง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710704&Area_CODE=3401
4 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710697&Area_CODE=0
5 บ้านน้ำคำน้อย ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710698&Area_CODE=6501
6 บ้านคำเกิ่งหนองจิก ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710699&page=info
7 บ้านผาสุกหนองซองแมว ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710700&Area_CODE=6501
8 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710723&Area_CODE=3403
9 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710724&Area_CODE=0
10 บ้านหนองแสงหนองเม็ก ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710703&Area_CODE=6501
11 บ้านไพบูลย์ ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710702&Area_CODE=0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1