เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 ไข่นกยางสักแพง

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านหนองแฝกยางเครือ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710739&Area_CODE=3401
2 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710691&Area_CODE=
3 บ้านยางเทิง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710692&Area_CODE=3401
4 บ้านนาดีทุ่งเจริญ ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710696&Area_CODE=3405
6 บ้านหนองบัวแดง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710694&Area_CODE=6501
7 บ้านโพนแพง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710734&Area_CODE=3401
8 บ้านเป็ดฟากทุ่ง ม่วงสามสิบ http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710735&Area_CODE=0
9 บ้านผึ้ง(สามัคคี) ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710738
10 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710695&Area_CODE=0
11 บ้านก่อบึง ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710737&Area_CODE=3401
12 บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710736&Area_CODE=3401
13 บ้านหนองไข่นก ม่วงสามสิบ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710733&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1