เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 เมืองพยัคฆ์

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711006&Area_CODE=3401
2 บ้านเหล่าคำ เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711009&Area_CODE=3401
3 บ้านนาไผ่ เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711010&Area_CODE=3401
4 บ้านเป้า เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711007&Area_CODE=3401
5 บ้านเหล่าแค เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711008&Area_CODE=3401
6 ชุมชนโพนเมืองวิทยา เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711015&Area_CODE=3401
7 บ้านขามน้อย เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711016&Area_CODE=3401
8 บ้านคำไหล เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711017&Area_CODE=3401
9 บ้านหาด เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711018&Area_CODE=3401
10 บ้านหนองมะแซว เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711019&Area_CODE=3401
11 บ้านสร้างถ่อ เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711020&Area_CODE=3401
12 บ้านธรรมละ เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711021&Area_CODE=3401
13 บ้านรังแร้ง เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711022&Area_CODE=3401
14 บ้านดอนกลอยนากลาง เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711023&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1