เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่หนองบก

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านหนองบก เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711024&Area_CODE=3401
2 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711025&Area_CODE=3401
3 บ้านแต้เก่า เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711026&Area_CODE=3401
4 บ้านคำไฮน้อย เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711027&Area_CODE=3401
5 บ้านนาขมิ้น เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711028&Area_CODE=3401
6 บ้านดูน เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711029&Area_CODE=3401
7 บ้านแต้ใหม่ เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711030&Area_CODE=3401
8 บ้านแพง เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711011&Area_CODE=3401
9 บ้านจิก เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711012&Area_CODE=3401
10 บ้านแสง เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711013&Area_CODE=3401
11 บ้านหนองเป็ด เหล่าเสือโก้ก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711014&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1