เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 ดอนมดแดง

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านคำไฮใหญ่ ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710954&Area_CODE=3405
2 บ้านหนองแล้ง ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710955&Area_CODE=3401
3 บ้านหนองหิน ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710956&Area_CODE=3401
4 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ดอนมดแดง http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710961&Area_CODE=3405
5 บ้านกุดกั่ว ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710962
6 บ้านยาง ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710963
7 บ้านวังพระวังไฮ ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710964
8 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710965&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1