เครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ท่าเมืองเหล่าแดง

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 บ้านท่าเมือง ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710966&Area_CODE=6501
2 บ้านยางกะเดา ดอนมดแดง http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710967&Area_CODE=3402
3 บ้านสว่างโนนสวาง ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710968&Area_CODE=3401
4 บ้านโอดนาดี ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710969&Area_CODE=3401
5 บ้านกระบูน ดอนมดแดง http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710970&Area_CODE=0
6 บ้านท่าศิลา ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710957&Area_CODE=6501
7 บ้านเหล่าแดง ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710958&Area_CODE=3405
8 บ้านค้อ ดอนมดแดง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711036&Area_CODE=3402
9 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ ดอนมดแดง http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710960&page=info
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1