• 20 ต.ค. 2020
 • 12

เอกสารประกวดราคา

เอกสารสารชิ้นที่1 เอกสารสารชิ้นที่2 เอกสารสารชิ้นที่3 เอกสารสารชิ้นที่4 เอกสารสารชิ้นที่5 เอกสารสารชิ้นที่6 เอกสารสารชิ้นที่7 เอกสารสารชิ้นที่8 ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 6 ส.ค. 2019
 • 2,854

แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้

แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 21 ก.ค. 2019
 • 4,923

แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้  แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 ก.ค. 2019
 • 1,708

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา เอกสารคลิกที่นี่ค่ะ

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • 3 ก.ค. 2019
 • 1,430

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดเเย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดเเย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 28 มิ.ย. 2019
 • 1,290

แบบอนุญาตรื้อถอนอาคารที่ราชพัสดุ

แบบอนุญาตรื้อถอนอาคารที่ราชพัสดุ  

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 25 มิ.ย. 2019
 • 1,789

ใบเบิกถอน

ใบเบิกถอนคลิกที่นี่คะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 10 พ.ค. 2019
 • 8,809

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

  สามารถดาวน์โหลด -  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 7 พ.ค. 2019
 • 2,012

ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สามารถดาวน์โหลดระเบียบ -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2548 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 7 พ.ค. 2019
 • 1,834

กฏ ก.ค.ศ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

สามารถดาวน์โหลด  -    เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ....

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 7 พ.ค. 2019
 • 1,701

พระราชบัญญัติ

  สามารถดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ....

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 1 พ.ค. 2019
 • 1,667

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • 1 พ.ค. 2019
 • 1,575

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • 30 เม.ย. 2019
 • 1,690

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว-12-2561 2. หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • 30 เม.ย. 2019
 • 15,348

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • 30 เม.ย. 2019
 • 1,983

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

นางสาริกา ชายผา
 • 30 เม.ย. 2019
 • 3,880

สัญญาการยืมเงิน

สัญญาการยืมเงิน แบบ8500 (หมายเหตุ...พิมพ์หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน)

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 30 เม.ย. 2019
 • 4,619

แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223

แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 30 เม.ย. 2019
 • 6,304

แบบฟอร์มใบนำฝากและสมุดคู่ฝาก

แบบฟอร์มใบนำฝากและสมุดคู่ฝาก

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 29 เม.ย. 2019
 • 1,958

โครงการอบรมวินัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ โครงการอบรมวินัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1