• 25 ธ.ค. 2020
 • 1,397

แบบ ปร 4 - 5 - 6 เสนอราคา

แบบ ปร 4 - 5 - 6 เสนอราคา...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 25 ธ.ค. 2020
 • 1,337

แบบ ปร 4 - 5 - 6 รายงานขอจ้าง

แบบ ปร 4 - 5 - 6 รายงานขอจ้าง...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 25 ธ.ค. 2020
 • 1,488

แบบ ปร 4 - 5 - 6 ราคากลาง

แบบ ปร 4 - 5 - 6 ราคากลาง...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 25 ธ.ค. 2020
 • 1,450

แบบ ปร 4 - 5 - 6 ใบสั่งจ้าง

แบบ ปร 4 - 5 - 6 ใบสั่งจ้าง...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 25 ธ.ค. 2020
 • 1,161

แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน

แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 25 ธ.ค. 2020
 • 1,237

เอกสารเกี่ยวกับค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

เอกสารเกี่ยวกับค่าเช่าอินเทอร์เน็ต คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 25 ธ.ค. 2020
 • 1,421

การเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร

การเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 25 ธ.ค. 2020
 • 1,125

การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 20 ต.ค. 2020
 • 1,528

เอกสารประกวดราคา

เอกสารสารชิ้นที่1 เอกสารสารชิ้นที่2 เอกสารสารชิ้นที่3 เอกสารสารชิ้นที่4 เอกสารสารชิ้นที่5 เอกสารสารชิ้นที่6 เอกสารสารชิ้นที่7 เอกสารสารชิ้นที่8 ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 6 ส.ค. 2019
 • 6,633

แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้

แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 21 ก.ค. 2019
 • 9,503

แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้  แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 ก.ค. 2019
 • 5,247

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา เอกสารคลิกที่นี่ค่ะ

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • 3 ก.ค. 2019
 • 3,639

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดเเย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดเเย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 28 มิ.ย. 2019
 • 2,636

แบบอนุญาตรื้อถอนอาคารที่ราชพัสดุ

แบบอนุญาตรื้อถอนอาคารที่ราชพัสดุ  

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 25 มิ.ย. 2019
 • 3,993

ใบเบิกถอน

ใบเบิกถอนคลิกที่นี่คะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 10 พ.ค. 2019
 • 28,004

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

  สามารถดาวน์โหลด -  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 7 พ.ค. 2019
 • 3,660

ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สามารถดาวน์โหลดระเบียบ -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2548 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 7 พ.ค. 2019
 • 3,399

กฏ ก.ค.ศ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

สามารถดาวน์โหลด  -    เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ....

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 7 พ.ค. 2019
 • 3,160

พระราชบัญญัติ

  สามารถดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ....

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 1 พ.ค. 2019
 • 3,004

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8