• 26 ต.ค. 2021
 • 23

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

           วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 20 ต.ค. 2021
 • 70

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        วันที่ 19 ตุลาคม 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 14 ต.ค. 2021
 • 96

กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ฮักนะท่าไห

       วันที่ 13 ตุลาคม 2564  นายธวัชชัย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 12 ต.ค. 2021
 • 82

การอบรม การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA สายงานศึกษานิเทศก์

       วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปรีชา ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 ต.ค. 2021
 • 88

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางสาววัชรากร  ตระการไทย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 ต.ค. 2021
 • 140

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

         วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 ต.ค. 2021
 • 95

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

             วันที่ 29...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 ต.ค. 2021
 • 106

สรุปและสังเคราะห์ผลการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 ต.ค. 2021
 • 112

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

     วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ก.ย. 2021
 • 125

รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองบก

         วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ก.ย. 2021
 • 95

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ

               ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 ก.ย. 2021
 • 150

การดำเนินการวิจัย ขั้นที่ 2 ประชุมระดมความคิด ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

     วันที่ 17 กันยายน 2564  นายปรีชา ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 ก.ย. 2021
 • 463

การดำเนินการวิจัย ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ SWOT ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

       วันที่ 15 กันยายน 2564  ดร.ถาวร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 ก.ย. 2021
 • 149

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์

     วันที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ. 2564 ดร.ถาวร ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 ก.ย. 2021
 • 149

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนบ้านหาด และโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

          วันที่ 16 กันยายน...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1