• 29 ก.ค. 2021
 • 27

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 และ 15 ( เขื่องใน 1 และ 8 )

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ก.ค. 2021
 • 22

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ( เขื่องใน 6 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ก.ค. 2021
 • 35

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 และ 25 ( ดอนมดแดง 1 และ 2 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ก.ค. 2021
 • 29

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 ( เขื่องใน 7 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 66

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 ( เมือง7 )

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 46

การประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 47

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ( เขื่องใน 4 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 40

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ( เขื่องใน 2 )

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 36

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 ( เขื่องใน 3 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางชาลินี  ศรีสันต์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ก.ค. 2021
 • 46

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ( เมือง 5 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวสวาสฎิพร  แสนคำ  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 ก.ค. 2021
 • 113

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 - 25  กรกฎาคม 2564  นายปรีชา ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 60

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  นายสุพงษ์  โอวาท รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 54

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 ( เมือง 3)

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  นางธนพร ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 52

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 ( เขื่องใน 5)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวนพวรรณ  ชุมพล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 74

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 ( เหล่าเสือโก้ก 1)

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 66

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 ( เหล่าเสือโก้ก 2)

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 53

Big Cleaning Day “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ” สพป.อุบลราชธานี เขต 1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564   คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1