• 23 ก.ค. 2021
 • 144

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 ( เขื่องใน 5)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวนพวรรณ  ชุมพล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 195

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 ( เหล่าเสือโก้ก 1)

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 193

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 ( เหล่าเสือโก้ก 2)

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 ก.ค. 2021
 • 145

Big Cleaning Day “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ” สพป.อุบลราชธานี เขต 1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564   คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 21 ก.ค. 2021
 • 273

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

   วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 21 ก.ค. 2021
 • 197

การประกวดทักษะวิชาการและภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระแวนชายแดน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 20 ก.ค. 2021
 • 306

20 ก.ค.2564 การประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 ก.ค.2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 20 ก.ค. 2021
 • 293

โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์”

วันศุกร์ที่   16  กรกฎาคม  2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 20 ก.ค. 2021
 • 310

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนONET NT RT ปีการศึกษา2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนONET NT RT ปีการศึกษา2563

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 ก.ค. 2021
 • 281

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

   วันที่ 15 กรกฎาคม  2564   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 15 ก.ค. 2021
 • 342

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar)

วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564  นายปรีชา ทาศิริ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 15 ก.ค. 2021
 • 263

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

       วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายปรีชา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 15 ก.ค. 2021
 • 246

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

       วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายปรีชา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 ก.ค. 2021
 • 237

การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)

      วันที่ 10  กรกฎาคม 2564  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1